TAPS

Colonel Ho Tieu

Special Forces Commander
 
 


 

Colonel Ho Tieu, the last Commander of Vietnamese Special Forces.
After 30/4/75, Colonel Ho Tieu was severely illed during his incarceration in North Vietnam
and was released in 1987, and died in his home shortly after in 1989.

 

Đại tá Hồ Tiêu,  vị Tư Lệnh sau cùng của Lực Lượng Đặc Biệt trước khi LLĐB giải tán vào năm 1970.
Sau ngày 30/4/75, Đại tá Hồ Tiêu bị bệnh nặng trong thời gian bị tù ở Bắc Việt
được thả về vào năm 1987, nhưng chết ở nhà vào năm 1989.


 
 

A young Airborne Officer in the early days.
 

Airborne Captain Ho Tieu.
 

Deputy Commander Colonel Ho Tieu in Nha Trang.
 

As Deputy Commander of Vietnamese Special Forces in Nha Trang.
 

Commander of Liasons Service Ho Tieu 
with Strategic Technical Directorate Officers
near Tan Son Nhut air base.
 
 

Commander Ho Tieu visiting one of the SF bases.
 

Commander Ho Tieu with U.S. Special Forces Commander.
 

MACV-SOG & STD Commandos

 

  

 

 

 

 

  

  Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.