MO^~I NGU+O+`I MO^.T LA' CO+`,
MO^~I NHA` MO^.T LA' CO+`.
 


 

VIE^.T NAM CO^.NG HOA` MUO^N NA(M


visitors

La' co+` VNCH tung bay trong na('ng a^'m Nam Cali
tru+o+'c nha`anh DDQ dangtranusa@yahoo.com
 
 


 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:

http://quockyvietnam.tripod.com/
 Ki'nh thu+a quy' vi.,

Ta.i sao pha?i cho+` ngu+o+`i My~ tho^ng qua House Bill 2829? Ba trie^.u ngu+o+`i Vie^.t ti. na.n CS o+? ha?i ngoa.i kho^ng the^? tu+. treo co+` VNCH ddu+o+.c sao ???

1.  Co+` ma'u treo trong pho`ng gym nho? cu?a tru+o+`ng dda.i ho.c 2 na(m SPS College, President Kenneth Minnaert ???
2.  Secretary of State Collin Powell va` TNS Thomas Norment nga^m to^m HB 2829 ???

Ne^'u ho. chu+a quye^'t ddi.nh theo y' cu?a chu'ng ta thi` xin dde^` nghi. mo^.t vie^.c ma` mi`nh ne^n tu+. la`m la^'y:

1.  treo co+` VNCH tru+o+'c nha`, 
2.  ne^'u co' nha` ha`ng, cu+?a tie^.m hoa(.c va(n pho`ng, xin treo co+` VNCH dde^? mo.i ngu+o+`i tha^'y,
3.  ti`m mua bumper sticker co+` VNCH dde^? ga('n va`o kie^'ng xe, ai co' business xin la`m bumper stickers,
4.  la`m huy hie^.u dde^? may va`o a'o hoa(.c la`m T-shirt cho con em khi ddi ho.c hoa(.c sinh hoa.t trong ca'c tru+o+`ng,
5.  mua co+` VNCH va` ta(.ng cho anh chi. em trong gia ddi`nh, ba` con tha^n thuo^.c, ba.n be` dde^? treo, v.v...

Ne^'u ca'c co+ quan truye^`n tho^ng, gio+'i ba'o chi', ca'c va(n pho`ng ba'c si~, ca'c co+ quan tu+. nguye^.n, ca'c to^? chu+'c dda^'u tranh, ca'c nha` ha`ng, tie^.m buo^n dde^`u hu+o+?ng u+'ng phong tra`o treo co+` VNCH na`y thi` cu+' 1 la' co+` ma'u VC treo le^n se~ bi. 100,000 la' co+` VNCH tha^n ye^u cu?a chu'ng ta dde` be.p o+? ha?i ngoa.i. 

Xin quy' vi. go'p y', mi`nh co' ne^n pha't ddo^.ng chie^'n di.ch da`i ha.n na`y hay kho^ng.  Dde^? khi VC treo the^m va`i la' co+` ma'u, ca'n ca^n co^ng ly', hannamquan, SPS college, chu'ng chi? la`m tro` cu+o+`i cho chu'ng ta ma` tho^i.

Bie^.t Ha?i

----- Original Message ----- 

From: Va(nHo'aPha^.tVie^.t 
To: biet-hai 
Sent: Wednesday, February 19, 2003 9:42 PM
Subject: Treo Quo^'c ky` Vie^.t Nam Co^.ng Hoà tre^n toa`n the^' gio+'i

Thu+a quy' lie^.t vi.,

Chu'ng ta ha~y cu`ng nhau ke^u go.i ngu+o+`i Vie^.t Nam o+? ta.i d-a^'t My~ cu~ng nhu+ tre^n toa`n the^' gio+'i, treo la^'y quo^'c ky` Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a ngay ta.i tru+o+'c cu+?a nha` mi`nh, tru+o+'c cu+?a tie^.m mi`nh d-e^? bie^?u du+o+ng chi'nh nghi~a cu?a ngu+o+`i Vie^.t ty. na.n d-o^`ng tho+`i tra? lo+`i mo^.t ca'ch gia'n tie^'p vo+'i ngu+o+`i My~ ra(`ng chu'ng ta kho^ng he^` na?n chi' tru+o+'c nhu+~ng quye^'t d-i.nh ke'm tho^ng minh cu?a ho. khi quye^'t d-i.nh bo'p che^'t d-a.o lua^.t HB2829. D-o^`ng tho+`i tre^n nhu+~ng thu+ tu+`, ba'o chi', hoa(.c ba^'t cu+' nhu+~ng hi`nh thu+'c na`o lie^n he^. d-e^'n sa'ch ba'o chu'ng ta ha~y co^? d-o^.ng ngu+o+`i Vie^.t in hi`nh quo^'c ky` Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a tre^n d-o' va` ha~y la`m cho la' co+` Va`ng Ba So.c D-o? tro+? ne^n ro+.p tro+`i tre^n toa`n the^' gio+'i.

Tra^n tro.ng
Le^ An Bi`nh

----- Original Message ----- 

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33083

From:  "vietmarketing" <vietmarketing2@eol.ca> 
Date:  Wed Feb 19, 2003  10:52 pm
Subject:  Re: [NuocVIET] KHO^NG THE^? TU+. TREO CO+` DDU+O+.C SAO ???

Thu*a D-o^`ng Ba`o VN tre^n toa`n the^' gio*'i:

Ne^'u mi`nh nha^'t tri' ta^'t ca? ca'c co^.ng d-o^`ng d-e^`u la`m mi`nh co' the^? la`m d-u*o*.c vie^.c na`y d-o'. Ne^n ba('t d-a^`u ngay vo*'i co^.ng d-o^`ng Washington DC - Virginia - Maryland vi` kho^ng khi' d-ang so^i bo?ng. No*i d-a^y la`m tru*o*'c, ca'c no*i tre^n toa`n nu*o*'c My~ va` tre^n the^' gio*'i se~ theo: TREO CO*` QUO^'C GIA TRE^N TA^'T CA? MO.I NO*I CO' THE^? TREO D-U*O*.C CU?A NGU*O*`I VIE^.T (tu* gia, co* so*? thu*o*ng ma.i, chung cu*, tru. so*? co^.ng d-o^`ng, tru. so*? d-a?ng pha'i, cho*. VN, pho`ng trie^?n la~m v.v.).

D-e^` nghi. Chie^'n Hu*~u Doa`n Hu*~u D-i.nh (Ta^.p The^? Cu*.u Chie^'n Si~), Chi. Anh Thu* (To^?ng D-oa`n Thanh Nie^n D-a Hie^.u), cu`ng pho^'i ho*.p cu`ng vo*'i anh Ly' Va(n Phu*o*'c (phu. tra'ch Co^.ng D-o^`ng) tie^'n ha`nh vie^.c na`y kho*?i d-a^`u tu*` Thu*o*ng Xa' Eden va` nha` d-o^`ng ba`o kha('p vu`ng Virginia, Washington DC va` Maryland cha('c cha('n tha`nh co^ng.

My~ nhi`n tha^'y la^`n sau mi`nh tie^'n ha`nh ke^' hoa.ch kha'c se~ ra^'t nhie^`u trie^?n vo.ng co' ke^'t qu?a to^'t d-e.p/

Xin d-o'n xem D-o^'i Lu*.c #62 sa('p ra trong tua^`n to*'i chu'ng to^i se~ tro*? la.i va^'n d-e^` na`y d-e^? ti`m mo^.t sa'ch lu*o*.c cho ngu*o*`i Vie^.t Ha?i Ngoa.i -- ho*.p cu`ng vo*'i Quo^'c No^.i -- ta^'n co^ng va`o ma(.t tra^.n ba`nh tru*o*'ng ra Ha?i Ngoa.i cu?a CSVN/

Tra^n tro.ng
Die^~n D-a`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN

(Viet Marketing)

----- Original Message ----- 

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33028

From: stonthat <stonthat@online.no>
To: Biet Hai <biet-hai@pacbell.net>; NuocVIET <NuocVIET@yahoogroups.com>; THAOLUAN <THAOLUAN@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, February 19, 2003 3:04 AM
Subject: [NuocVIET] KHO^NG THE^? TU+. TREO CO+` DDU+O+.C SAO ???

Ki'nh Qu'y Vi.,
Ki'nh Bie^.t Ha?i,
Y' kie^'n ddo^.c dda'o va`xua^'t sa('c !

To^n-Tha^'t So+n

----- Original Message -----

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33076

From:  Nmh186@aol.com 
Date:  Wed Feb 19, 2003  6:10 pm
Subject:  Fwd: KHO^NG THE^? TU+. TREO CO+` DDU+O+.C SAO ???

Hoan ho^ y' kie^'n cu?a ba.n Bie^.t Ha?i
NMH

----- Original Message -----

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33053

From:  DDQ <dangtranusa@yahoo.com> 
Date:  Wed Feb 19, 2003  8:47 am
Subject:  Re: KHO^NG THE^? TU+. TREO CO+` DDU+O+.C SAO ???

Ta(.ng quy' vi. ta^'m hi`nh tru+o+'c nha` to^i ta.i LittleSaigon, California, la' co+` QG duoc to^i tra^n quy' va` treo 365 nga`y mot nam. 

DDQ 

----- Original Message -----

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33043

From:  Baokiemdam@aol.com 
Date:  Wed Feb 19, 2003  6:50 am
Subject:  Re: KHO^NG THE^? TU+. TREO CO+` DDU+O+.C SAO ???

Mo ^. t  y' - kie^'n  dda^ ' u - tranh  ddo+n - gia+n ,  de^~  thu+.c - hie^.n  nha^' t ;  dde^?  bie^?u - du+o+ng  y' - chi'  tranh - dda^' u  ma.nh - me~  kie^n - tŕ   cu?a  co ^.ng - ddo ^`ng  TNCSVN tre^n  toa`n  the^' - gio+' i \ . Cuo^.c  dda^' u - tranh ga(.p  kho' - kha(n ,  nhu+ng  bo ^.  ma(. t  bi.p - bo+m  cu?a  nho' m  Nguye^~n  Hu+~u - Cha' nh , tay - sai  cu?a  CSVN  dda~  ro+ i  ma( . t  na . , cho  ngu+o+`i  TNCSVN tre^n  toa`n  the^' - gio+' i  tha^' y  ro ~  a^m - mu+u  tha^m - ddo ^. c   cu?a  CSVN , trong  vie^.c  su+? - du. ng   NHC  dde^?  ddu+. - lua^. t  HB  2829  bi . hu?y - bo?  bo+?i  ngoa.i - tru+o+?ng  Collin  Powell  va`  TNS  Thomas  Norment  nga`y  17/02/2003 \ . 

Nga` y  ho ^m  nay  to ^i  tin  ra( `ng  ca?  the^' - gio+' i  se~  nhi `n  tha^' y  su+.  ddoa`n - ke^' t ; y' - chi'    pha^' n - dda^' u ,  ba^' t - khua^' t , kie^n - cu+o+` ng ,  anh - hu `ng ; lo `ng  ye^u  nu+o+' c ,  ye^u  da^n - chu? ,  ye^u  tu+. - do  cu?a   do `ng - gio ^' ng  tie^n   ro ^`ng  cho^' ng  la.i  CSVN  ddem  chu? - nghi ~a  CS  ngoa. i  lai  phi  da^n - to ^.c ,  phi  nha^n - ba?n  dda ^`y - ddo.a   gio ^' ng - no `i ;  la`m  no ^ - le^.  cho  ke? - thu`  truye^` n - kie^' p ,  ba' n  nu+o+'c  cho  ddi .a - vi . quye^`n - lo+.i - cu?a  tie^?u - so ^'  dda?ng - vie^n  ca^`m  quye^`n ...

Trong  tinh - tha^`n  quye^' t  tha('ng ,

Dda`m  Ba?o - Kie^' m

----- Original Message -----

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33051

From: ThanhTin 
To: Chinh luan ; diendanthovan ; Diendanviahe2 ; nuocviet ; Thaoluan 
Cc: Biet Hai 
Sent: Wednesday, February 19, 2003 7:15 AM
Subject: Re: KHO^NG THE^? TU+. TREO CO+` DDU+O+.C SAO ???

DDu+a y' kie^'n na`y le^n ba`n tha?o ra^'t hay.

----- Original Message ----- 

From: Viet-Dieu Le 
To: Biet Hai ; THAOLUAN@yahoogroups.com ; NuocVIET@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, February 19, 2003 2:17 AM
Subject: Re: KHO^NG THE^? TU+. TREO CO+` DDU+O+.C SAO ???

Toi dong quan ddie^?m vo anh BH. Ha~y phat dong chien dich mo^~i nha` mot la` co+` va` mo^~i nguoi mot la co+`. Dac biet va`o nhu+~ng nga`y Le^~ mi`nh ne^n treo co+` tren xe chay quanh tha`nh pho^'. Cac co so+? thuong mai ne^n khuyen khich treo co+` VNCH quanh na(m. Cac hoi doa`n ne^n dde^'n cac co+ so+? thuong mai treo co+` nhu+ chu'ng ta thuo`ng la`m vao` mo^~i dip TET. 

VD

----- Original Message ----- 

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33128

From:  Biet Hai <biet-hai@pacbell.net> 
Date:  Thu Feb 20, 2003  2:01 am
Subject: [TRA^`N BI`NH NAM] CHUYE^.N CA'I CO+`

CHUYE^.N CA’I CO+`

Tra^`n Bi`nh Nam

            Do da^n bie^?u Robert D. Hull tie^?u bang Virginia, dda.i die^.n tha`nh pho^' Falls Church dde^. na.p, Ha. nghi. vie^.n Virginia ho^m 31/1/2003 dda~ tho^ng qua du+. a'n lua^.t HB2829 vo+'i 68 phie^'u thua^.n tre^n 27 phie^'u cho^'ng. Du+. lua^.t ne^'u tha`nh lua^.t se~ thay co+` ddo? sao va`ng cu?a chi'nh quye^`n Ha` No^.i hie^.n nay ba(`ng co+` va`ng ba so.c ddo? cu?a nu+o+'c Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a (tu+'c mie^`n Nam Vie^.t Nam tru+o+'c na(m 1975) trong ca'c di.p le^~ ca^`n treo co+` cu?a ca'c quo^'c gia ba.n trong ca'c ho.c khu (school districts) va` ca'c tru+o+`ng dda.i ho.c trong tie^?u bang. Theo thu? tu.c la^.p pha'p (cu?a ha^`u he^'t ca'c tie^?u bang, trong ddo' co' bang Virginia), dde^? tha`nh lua^.t, du+. lua^.t na`y ca^`n ddu+o+.c Thu+o+.ng nghi. vie^.n bang Virginia bie^?u quye^'t tho^ng qua va` tho^'ng ddo^'c tie^?u bang ky' ban ha`nh.

            Du+. lua^.t HB2829 mang dde^'n mo^.t su+. thi'ch thu' hie^'m co' cho ca'c co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t kha('p no+i tre^n the^' gio+'i va`o nhu+~ng nga`y dda^`u na(m Quy' Mu`i khi co^.ng ddo^`ng ddang no^ nu+'c ddo'n Xua^n, va` mo^.t su+. nga.c nhie^n dde^'n ddo^. su+?ng so^'t cu?a chi'nh quye^`n Ha` No^.i. Nhu+~ng ngu+o+`i ca^`m quye^`n ta.i Ha` No^.i (kho^ng na('m vu+~ng su+. va^.n ha`nh cu?a mo^.t chi'nh quye^`n da^n chu? nhu+ Hie^.p chu?ng quo^'c Hoa Ky`) tu+o+?ng chu+`ng nhu+ chi'nh phu? Hoa Ky` muo^'n la`m mo^.t cuo^.c dda?o cha'nh, dda~ gia^.n du+~ pha?n ddo^'i Bo^. Ngoa.i giao Hoa Ky`. Bo^. Ngoa.i giao Hoa Ky` sau phu't ba^'t ngo+` ban dda^`u (tu+` tru+o+'c dde^'n nay chu+a co' mo^.t la^`n na`o la^.p pha'p mo^.t tie^?u bang ba'c bo? mo^.t la' co+` cu?a mo^.t nu+o+'c co' quan he^. ngoa.i giao vo+'i Hoa Ky`) nha^.n ra ra(`ng da^n bie^?u Bob Hull cu?a bang Virginia chi? ha`nh xu+? quye^`n dda.i die^.n cu?a o^ng ta va` bang Virginia co' toa`n quye^`n tho^ng qua lua^.t a'p du.ng trong tie^?u bang vo+'i ddie^`u kie^.n ca'c lua^.t na`y kho^ng tra'i vo+'i tinh tha^`n cu?a ba?n Hie^'n pha'p Hoa Ky`. Tuy nhie^n o^ng bo^. tru+o+?ng ngoa.i giao Colin Powell , ma(.c du` ddang ba^.n ta^m vo+'i ti`nh hi`nh Iraq va` Ba('c Ha`n, nga`y 13/2/2003 dda~ go+?i thu+ tra^'n an Ha` No^.i va` ddo^`ng tho+`i ba`y to? su+. lo a^u cu?a chi'nh phu? Hoa Ky` ve^` he^. lu.y quo^'c te^' vo+'i quo^'c ho^.i Virginia ne^'u du+. lua^.t HB2829 tro+? tha`nh lua^.t.

            Ne^'u du+. lua^.t HB2829 tro+? tha`nh lua^.t co' pha^`n cha('c se~ co' ngu+o+`i kie^.n ti'nh ca'ch ho+.p hie^'n cu?a no' (cu~ng co' the^? Bo^. Ngoa.i giao Hoa Ky` - dde^? giu+~ quan he^. to^'t vo+'i Ha` No^.i - dda.i die^.n Ha`nh Pha'p ddu+'ng kie^.n). Va` To^'i Cao Pha'p Vie^.n Hoa Ky` la`  ddi.nh che^' co' quye^`n quye^'t ddi.nh sau cu`ng. Ne^'u su+. vie^.c die^~n tie^'n nhu+ va^.y, va^'n dde^` se~ co`n da`i va` co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i se~ co' mo^.t dde^` ta`i dda^'u tranh ha^'p da^~n.

            Va^'n dde^` “ca'i co+`” cho ngu+o+`i Vie^.t chu'ng ta, o+? trong hay ngoa`i nu+o+'c hai ba`i ho.c. Ba`i ho.c ddo^'i vo+'i co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t la` su+'c ma.nh cu?a la' phie^'u. Da^n bie^?u  Bob Hull dda.i die^.n cho tha`nh pho^' Falls Church, qua^.n Fairfax la` no+i co' nhie^`u cu+? tri go^'c Vie^.t. DDe^. na.p du+. lua^.t HB2829 o^ng pha?n a?nh y' muo^'n cu?a mo^.t kho^'i cu+? tri trong ddo+n vi. o^ng, va` du` cuo^'i cu`ng du+. lua^.t co' tha`nh lua^.t hay kho^ng o^ng Hull cu~ng se~ ddu+o+.c  phie^'u cu?a kho^'i cu+? tri go^'c Vie^.t trong ca'c cuo^.c ba^`u cu+? tu+o+ng lai, va` tre^n con ddu+o+`ng chi'nh tri. cu?a o^ng Hull o^ng se~ la` ngu+o+`i ba.n u?ng ho^. cuo^.c dda^'u tranh cho da^n chu? va` tu+. do cu?a chu'ng ta. Ne^'u co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ca'c no+i cu~ng du`ng su+'c ma.nh cu?a la' phie^'u dde^? chuye^?n tie^'ng no'i cu?a co^.ng ddo^`ng dde^'n ca'c vi. dda.i die^.n da^n cu+? trong Quo^'c Ho^.i Hoa Ky` lie^n quan dde^'n nhu+~ng va^'n dde^` chi'nh tri. ca(n ba?n cu?a dda^'t nu+o+'c, chu'ng ta co' the^? a?nh hu+o+?ng dde^'n chi'nh sa'ch ddo^'i ngoa.i cu?a Hoa Ky`.

            Trong cuo^.c ba^`u cu+? to^?ng tho^'ng na(m 2000 to^?ng tho^'ng Bush dda('c cu+? vi` ho+n ddo^'i thu? Al Gore ma^'y tra(m phie^'u ta.i bang Florida (sau khi To^'i Cao Pha'p Vie^.n kho^ng cho dde^'m phie^'u la.i) cho tha^'y ta.i mo^.t tie^?u bang co' nhie^`u  phie^'u cu+? tri ngu+o+`i Vie^.t nhu+ California, quye^'t ta^m do^`n phie^'u cu?a ngu+o+`i Vie^.t (trong mo^.t cuo^.c ba^`u cu+? suy't soa't nhau) se~ co' kha? na(ng quye^'t ddi.nh ai tha('ng ai thua ta.i tie^?u bang dde^? la^'y ve^` cho u+'ng cu+? vie^n cu?a mi`nh 52 phie^'u cu+? tri ddoa`n. Trong mo^.t cuo^.c ba^`u cu+? ngang ngu+~a toa`n quo^'c so^' phie^'u cu+? tri ddoa`n na`y co' the^? thay ddo^?i ke^'t qua? cuo^.c ba^`u cu+? to^?ng tho^'ng. Ti'nh toa'n nhu+ va^.y kho^ng mo^.t vi. to^?ng tho^'ng na`o hay mo^.t u+'ng cu+? vie^n to^?ng tho^'ng na`o co' the^? bo? qua y' kie^'n cu?a co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t. Ne^'u Vie^.t Nam la` mo^.t nu+o+'c ddo^.c ta`i chu'ng ta se~ a'p lu+.c ca?i bo? ddo^.c ta`i. Ne^'u Vie^.t Nam la` mo^.t nu+o+'c da^n chu? chu'ng ta a'p lu+.c dde^? Hoa Ky` co' nhu+~ng chi'nh sa'ch tha^n thie^.n co' lo+.i cho ca? hai quo^'c gia. 

No'i to'm la.i su+'c ma.nh cu?a la' phie^'u cu?a co^.ng ddo^`ng chu'ng ta he^'t su+'c lo+'n lao ne^'u chu'ng ta bie^'t xu+? du.ng no'. Co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ta.i Falls Church dda~ xu+? du.ng ddu'ng mu+'c su+'c ma.nh la' phie^'u cu?a mi`nh va` ddo' la` kinh nghie^.m chung cho ca'c co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t tre^n the^' gio+'i.

            Mo+'i dda^y Thu+o+.ng nghi. si~ (TNS) John Kerry, chu? ti.ch U?y ban Tu+ pha'p DDi.nh che^' Thu+o+.ng vie^.n Hoa Ky` kho^ng chi.u ddu+a du+. lua^.t nha^n quye^`n (Ha. nghi. vie^.n dda~ tho^ng qua) ra tha?o lua^.n, co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t kha('p no+i pha?n ddo^'i, nhu+ng TNS Kerry kho^ng he^` nao nu'ng. DDo^'i vo+'i TNS Kerry, mo^.t ma(.t du+. lua^.t nha^n quye^`n kho^ng co' lo+.i cho bang giao Vie^.t My~, ma(.t kha'c la` phie^'u cu?a co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ta.i bang Massachusett vi` pha^n ta'n kho^ng ddu? su+'c dde do.a chu+'c vu. Thu+o+.ng nghi. si~ cu?a o^ng ne^'u co' ba^`u cu+? la.i. Nhu+ng TNS John Kerry que^n kho^ng nghi~ ra(`ng co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ta.i Hoa Ky` co' ca'ch ddo`i o^ng tra? no+. ba(`ng ca'ch kho^ng bo? phie^'u cho o^ng ne^'u o^ng ddu+o+.c dda?ng Da^n Chu? dde^` cu+? ra tranh cu+? to^?ng tho^'ng nhie^.m ky` 2004-2008.

            Rie^ng vo+'i dda?ng Co^.ng sa?n ddang ca^`m quye^`n ta.i Vie^.t Nam, ba`i ho.c la`: Ta.i sao mo^.t ddie^`u chu+a bao gio+` xa^?y ra (nhu+ mo^.t tie^?u bang ddi.nh bie^'u quye^'t kho^ng cha^'p nha^.n la' co+` cu?a mo^.t quo^'c gia co' bang giao vo+'i Hoa Ky`) ba^y gio+` la.i xa^?y ra. Nguye^n nha^n chi? co' the^? la` vi` sau ma^'y mu+o+i na(m ca^`m quye^`n dda?ng CSVN va^~n kho^ng mua ddu+o+.c ti'nh chi'nh tho^'ng trong lo`ng ngu+o+`i da^n Vie^.t. Ho. dda~ tha('ng Hoa Ky` va` mie^`n Nam Vie^.t Nam, nhu+ng ho. dda~ tha^'t ba.i trong ho`a bi`nh. Sau 28 na(m dda?ng CSVN bie^'n dda^'t nu+o+'c tha`nh mo^.t o^? tham nhu~ng va` tho^'i na't, kinh te^' ta.m bo+., chi'nh tri. va` va(n ho'a suy ddo^`i, lo`ng da^n nghie^ng ngu+~a, truye^`n tho^'ng ba?o ve^. bo+` co~i lu mo+`, nie^`m tu+. ha`o cu?a mo^.t da^n to^.c kie^u hu`ng bi. mai mo^.t, dda^'t nu+o+'c vo+'i ta`i nguye^n phong phu' ve^` mo.i ma(.t ke^? ca? tri' tue^. sau bao na(m va^~n kho^ng ra kho?i ca?nh nghe`o kho', va^~n nhu.c nha~ an pha^.n xe^'p ha`ng sau lu+ng ca? tra(m nu+o+'c kha'c tre^n the^' gio+'i!

            Ne^'u dda?ng CSVN bie^'t dda(.t quye^`n lo+.i cu?a dda^'t nu+o+'c le^n tre^n quye^`n lo+.i cu?a ca' nha^n va` dda?ng pha'i, ca^`m quye^`n mo^.t ca'ch xu+'ng dda'ng, tra? la.i quye^`n  cho da^n, xa^y du+.ng mo^.t ne^`n da^n chu? ddi'ch thu+.c, la`m cho gio+'i tre? tin tu+o+?ng va`o tu+o+ng lai cu?a xu+' so+?, ddu+a Vie^.t Nam va`o phu' cu+o+`ng thi` dda~ kho^ng co' du+. lua^.t HB2829.

            Du` so^' pha^.n cu?a du+. lua^.t HB2829 cu?a da^n bie^?u Bob Hull se~ nhu+ the^' na`o, co^.ng ddo^`ng Vie^.t Nam ta.i ha?i ngoa.i va` dda?ng CSVN cu~ng kho^ng the^? kho^ng tha^'y ddu+o+.c hai ddie^`u. Mo^.t la` su+'c ma.nh cu?a da^n chu? va` hai la` ca'i ye^'u cu?a ddo^.c ta`i.

Tra^`n Bi`nh Nam

----- Original Message ----- 

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33112

From: <DAINGHIA@aol.com>
To: <diendanviahe@yahoogroups.com>; <NuocVIET_quocnoi@yahoogroups.com>; <THAOLUAN@yahoogroups.com>; <NuocVIET@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, February 19, 2003 10:01 PM
Subject: [NuocVIET] Re: [diendanviahe] MO^~I NGU+O+`I MO^.T LA' CO+`, MO^~I NHA` MO^.T LA' CO+`...

Kinh goi quy vi tren dien dan,

Theo toi thi de nghi cua anh BietHai rat chi ly. Chi can moi nguoi mot la co vang ba soc do treo truoc nha cua minh thi ca nuoc My nay, noi nao co nguoi Viet ty nan Cong San cu ngu nguoi ta se thay mot rung co vang phap phoi ngay.

Viec lam nay xem ra qua de, tuy nhien toi van khong thay nhieu nguoi huong ung du ca nhan toi cung rang kien nhan treo la co vang ba soc do thieng lieng cua To Quoc cung voi co Hoa Ky tu 12 nam qua (ke tu nam 1991 den nay) tai nha cua toi o tai thanh pho San Jos, CA. Ngoai ra toi chi thay co mot la co vang ba soc do nua duoc treo tren buc tuong giam am tren xa lo 680 gan exit vao duong Berryessa cung thuoc thanh pho San Jose. 

Khong le quy vi nguoi Viet Quoc Gia ty nan CS o San Jose va khap noi no long nao de cho chung toi lam "con en" mai hay sao ??? Xin quy vi hay manh dan buoc them mot buoc nua, hanh dien chung to minh la nguoi Quoc Gia, la nguoi ty nan Cong San bang la co vang than yeu cua chung ta. Cung nhau chung ta bat tay bien nhung con en thanh mua Xuan rop bong co vang di quy vi a. 

Chung toi thanh khan keu goi quy hay treo co vang ba soc do truoc nha quy vi. Quy vi khong can phai van dong hay xin phep bat cu ai. Lam duoc nhu vay thi luc nao chung ta cung noi len duoc su choi bo la co mau cua dang cuop CSVN truoc cong luan quoc te. Tuy nhien, de bay to long ton trong doi voi dat nuoc va nguoi dan Hoa Ky thi chung ta nen treo hai la co cua HK va cua chung ta cung mot luc, nhu vay se vo cung tot dep va co y nghia biet bao !!!.

Tran trong kinh chao
Nguoi linh gia Vo Van Si 

----- Original Message ----- 

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33113

From:  rvnaf2002 <rvnaf2002@yahoo.com> 
Date:  Wed Feb 19, 2003  10:14 pm
Subject:  Re: [NuocVIET] Fwd: MO+? CHIE^'N DI.CH TREO CO+` VA`NG BA SOC ddO? KHA('P NO+I...

Thua Quy Dong Huong Ty Nan Cs: 

Chung ta hay huong ung loi keu goi cua O. Biet Hai mot cach tich cuc va rung co Vang Ba Soc Do se chiem linh toan the moi nha. moi noi va khap cac ngo cac duong pho cua Hoa Ky, Canada, Au, Uc va A chau de cho CSVN biet mat chung ta la nhung nguoi chong CSVN thang thung, khong nhan nhuong! KInh bao RVNAF 

----- Original Message ----- 

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33115

From: honghai@telus.net
To: biet-hai@pacbell.net 
Cc: hiep thai ; Ngo ; THIEN-LY BUU-TOA ; vietmarketing ; NGHILUAN@ONELIST.COM ; yen ; Phothong ; Biet Hai ; TiengChuong1@yahoogroups.com ; But Vang ; Anh Ngo ; THAOLUAN@yahoogroups.com ; MeVietNam@yahoogroups.com ; webmaster@hannamquan.com ; NGHILUAN@yahoogroups.com ; tuoitrevietnam@yahoogroups.com ; HoiNghi@yahoogroups.com ; NuocVIET@yahoogroups.com ; ChinhLuan@yahoogroups.com ; Cungtramchinhcnn@cs.com ; luan nguyen ; scvietnam@yahoo.com ; clb_svvn@yahoo.com ; Long Nguyen ; Ha truong ; Nmh186@aol.com ; thienngon@attbi.com ; Hoang, Dominic ; luatudo2002@yahoo.com ; mangluoi@lenduong.net ; DienDanThoVan@yahoogroups.com ; mangykien@yahoo.com ; Mylinhng@aol.com ; vnhrnet@vnhrnet.org ; viet_si@hotmail.com ; Nhi Do ; phatbieutudo ; anthony nguyen ; nsvietnam@yahoo.com ; fxtraanl@yahoo.com ; dung10tran@hotmail.com
Sent: Wednesday, February 19, 2003 11:25 PM
Subject: Ung ho de nghi Biet Hai - Re: MO+? CHIE^'N DI.CH TREO CO+` VA`NG BA SOC ddO? KHA('P NO+I...

Ki'nh gu+?i Bie^.t Ha?i, 

Du+.a theo dde^` nghi. cu?a Bie^.t Ha?i (biet-hai@pacbell.net) va` ca'c tie^'ng no'i ddo^`ng thua^.n cu?a nhie^`u vi.. Chu'ng ta co' the^? tha?o lua^.n mo^.t chu+o+ng tri`nh cu. the^? ve^` thu+.c thi pho^'i ho+.p dda^'u tranh ky` na`y.

Ke^? tu+` nga`y Feb 19, 2003 dde^'n 29/4/2003. Chu'ng ta pha?i hoa`n tha`nh nhie^.m vu. na`y. 

Theo dde^` nghi. cu?a Bie^.t Ha?i. Chu'ng ta pha?i in a^'n: 

1. La`m bumper stick co+` VNCH ga('ng va`o kie^'n xe. Vuo^ng hay Tro`n??? 
2. La`m huy hie^.u T-Shirt 
3. Mua co+` VNCH va` ta(.ng ba.n be` tha^n hu+~u, chie^'n hu+~u. Nhu+ trao nie^`m hy vo.ng to? lo`ng qui' me^'n ti`nh ddo^`ng hu+o+ng so^'ng tu+. do ha.nh phu'c. 

No+i Treo: 

1. Tru+o+'c Nha`
2. Nha` Ha`ng, Cu+?a Tie^.m, Va(n Pho`ng 
3. Ca'c co+ quan truye^`n tho^ng, ba'o chi', va(n pho`ng ba'c si?, insurance, ca'c co+ quan tu+` nguye^.n, ca'c to^? chu+'c dda^'u tranh, ca'c nha` ha`ng, tie^.m buo^n ba'n dde^`u hu+o+?ng u+'ng.


Thu+.c Hie^.n: 

1. Ca'c ho^.i cu+.u chie^'n si? VNCH ca'c co^.ng ddo^`ng co' tra'ch nhie^.m pho^'i ho+.p in a^'n va` pha^n pho^'i ta.i co^.ng ddo^`ng. 
2. Ca'c to^? chu+'c dda^'u tranh co' tra'ch nhie^.m giu'p ddo+? pha^n pho^'i 
3. Ca'c thu+o+ng ma.i co' the^? ddo'ng go'p ta`i cha'nh tu+` thie^.n dda(.t mua ca'c phu` hie^.u ddo' dde^? pha't cho quan kha'ch. 

Chu+o+ng Tri`nh: 

Tha'ng 2, 2003 - Ca'c tha`nh pha^`n thu+.c hie^.n hoa`n tha`nh trao ddo^?i y' kie^'n va` thu+.c ha`nh 
Tha'ng 3, 2003 - Thu+.c Ha`nh In A^'n 
Tha'ng 4, 2003 - Thu+.c Ha`nh Pha^n Pho^'i. 


Na`y co^ng da^n o+i! Quo^'c gia dde^'n nga`y gia?i pho'ng. 
DDo^`ng lo`ng cu`ng ddi, hy sinh tie^'c gi` tha^n so^'ng! 
Vi` tu+o+ng lai quo^'c da^n, cu`ng xo^ng pha kho'i te^n, 
La`m sao cho nu'i so^ng tu+` nay luo^n vu+~ng be^`n. 
Da^`u cho tha^y pho+i tre^n gu+o+m gia'o, 
Thu` nu+o+'c la^'y ma'u dda`o ddem ba'o. 
No`i gio^'ng lu'c bie^'n pha?i ca^`n gia?i nguy, 
Ngu+oi co^ng da^n luo^n vu+~ng be^`n ta^m tri', 
Hu`ng tra'ng quye^'t chie^'n dda^'u la`m cho kha('p no+i 
Vang tie^'ng ngu+o+`i nu+o+'c Nam cho dde^'n muo^n ddo+`i! 

Co^ng da^n o+i! Mau hie^'n tha^n du+o+'i co+`! 
Co^ng da^n o+i! Mau la`m cho co~i bo+` 
Thoa't co+n ta`n pha', ve? vang ddo+`i so^'ng 
Xu+'ng danh nga`n na(m do`ng gio^'ng La.c Ho^`ng. 

Ki'nh,

Ho^`ng Ddu+'c.

----- Original Message ----- 

From: "Uy Ban Phoi Hop Tap The Chien Si VNCH Hai Ngoai" <ubphhd@ureach.com>
To: "Biet Hai" <biet-hai@pacbell.net>
Sent: Thursday, February 20, 2003 5:42 AM
Subject: Re: MO^~I NGU+O+`I MO^.T LA' CO+`, MO^~I NHA` MO^.T LA' CO+`, VIE^.T NAM CO^.NG HOA`

Hoan toan dong y voi Biet Hai.  Chung ta phai bieu duong chinh nghia cua chung ta.

----- Original Message ----- 

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33167

From:  "Dzieu Lynh Le Phan" <dzieulynh@hotmail.com> 
Date:  Thu Feb 20, 2003  12:02 pm
Subject:  Re: MO^~I NGU+O+`I MO^.T LA' CO+`, MO^~I NHA` MO^.T LA' CO+`, VIE^.T NAM CO^.NG HOA`

Hoan ho^ dde^` nghi. chi'nh dda'ng cu?a anh Bie^.t Ha?i va` xin nhie^.t lie^.t hu+o+?ng u+'ng!
Muo^'n mo.i ngu+o+`i, mo.i gia ddi`nh cu`ng nhau thu+.c hie^.n. Xin ca'c BCH Co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ta.i mo^~i ddi.a phu+o+ng, ne^n mo+? chie^'n di.ch va^.n ddo^.ng ta.i ddi.a phu+o+ng mi`nh.

Le^ Phan Dzie^.u Lynh

----- Original Message -----

From: Thanh Nguyen
To: Nuoc Viet ; Quang Da ; saigonhaingoai ; thao luan ; THANH NGUYEN ; chinhluan ; nghiluan
Cc: Biet Hai 
Sent: Thursday, February 20, 2003 6:50 AM
Subject: chie^'n di.ch treo co*` va`ng mo.i nha` !

Y' kie^'n treo co*` va`ng mo.i nha` cu?a anh Bie^.t Ha?i ra^'t hay. 
Xin cho bie^'t the^m nhu*~ng no*I na`o co' ba'n co*` va`ng dde^? ddo^`ng ba`o ca'c tie^?u bang I't ngu*o*`I Vie^.t co' the^? go*?I mua.

Mong quy' vi. hu*o*?ng u*'ng.

DanChuCa.com

----- Original Message ----- 

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33162

From: LeChanNhan@aol.com 
To: NuocVIET@yahoogroups.com ; NuocVIET_quocnoi@yahoogroups.com ; diendanviahe@yahoogroups.com ; THAOLUAN@yahoogroups.com 
Sent: Thursday, February 20, 2003 10:50 AM
Subject: Re: [NuocVIET] MO^~I NGU+O+`I MO^.T LA' CO+`, MO^~I NHA` MO^.T LA' CO+`, VI...

To^i ra^'t hoan nghe^nh y' kie^'n cua? anh Bie^.t Ha?i .
Tu+` la^u to^i va^~n tu+. mi`nh treo Quo^'c Ky` VNCH, nhu+ng nay la` dde^? ddo^`ng tho+`i ti'ch cu+.c hu+o+?ng u+'ng mo^.t phong tra`o ro^.ng lo+'n ho+n.

Le^ Cha^n Nha^n

----- Original Message ----- 

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33141

From: phamhoaiviet@aol.com 
To: NuocVIET@yahoogroups.com ; ChinhLuan@yahoogroups.com ; DienDanThoVan@yahoogroups.com ; SaigonHaiNgoai@yahoogroups.com ;

DienDanNghiLuan@yahoogroups.com ; NuocVIET_quocnoi@yahoogroups.com 
Sent: Thursday, February 20, 2003 6:23 AM
Subject: Fwd: [NuocVIET] MO^~I NGU+O+`I MO^.T LA' CO+`, MO^~I NHA` MO^.T LA' CO+`, V...

Xin hoan ho^ y' kie^'n cu?a O^ng Vie^.t Ha?i.  Ki'nh mong ddo^`ng ba`o ye^~m tro*.

PHV

----- Original Message -----

http://groups.yahoo.com/group/NuocVIET/message/33176

From: vnhfthanhpham@aol.com 
Date: Thu Feb 20, 2003 1:28pm 
Subject: Go'p Y' Treo Co+` Va`ng Ba So.c DDo? 

Ki'nh gu+?i quy' die^~n dda`n ha?i ngoa.i:
Ki'nh gu+?i quy' ddo^`ng hu+o+ng:

DDe^` nghi. "ngu+o+`i Vie^.t quo^'c gia ha?i ngoa.i treo co+` ta.i tu+ gia, co+ so+? thu+o+ng ma~i la` mo^.t "great idea" dda'ng ta'n du+o+ng vi` du+.a tre^n quye^`n tu+. do ngo^n lua^.n ddu+o+.c ba?o ve^. bo+?i lua^.t tie^?u bang va` Hie^' n Pha'p Hoa Ky`.  Vi` ra(`ng:

1. Mo.i co^ng da^n Hoa Ky` co' quye^`n tu+. do ngo^n lua^.n ma` quye^`n treo co+` va`ng ba so.c ddo? VNCH ta.i tu+ gia, co+ so+? thu+o+ng ma~i hoa(.c trong gio+'i ha.n khuo^n vie^n ta`i sa?n cu?a mi`nh la` chi'nh dda'ng.

2. Co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i go^`m nhu+~ng ngu+o+`i quo^'c gia nha^'t quye^'t kho^ng cha^'p nha^.n chu? nghi~a Co^.ng Sa?n, dda~ ta.m bo? que^ hu+o+ng ra ddi ti`m tu+. do sau khi CSBV cu+o+~ng chie^'m mie^`n Nam va`o nga`y 30 tha'ng 4 na(m 1975.  Do ddo', co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i, no'i chung, la` cu?a ngu+o+`i Vie^.t quo^'c gia.  Chu'ng ta dda~ nha^'t quye^'t kho^ng cha^'p nha^.n che^' ddo^. CSVN thi` kho^ng co' ly' gi` chi'nh quye^`n tie^?u bang hay lie^n bang co' the^? ba('t buo^.c chu'ng ta cha^'p nha^.n la' co+` ddo? sao va`ng cu?a CSVN khi chu'ng ta kho^ng muo^'n.

3. Ta.i ca'c co^ng so+? ddi.a phu+o+ng, tie^?u bang hoa(.c lie^n bang, chi'nh quye^`n co' toa`n quye^`n quye^'t ddi.nh, nhu+ng chu'ng ta cu~ng co' quye^`n cho^'ng ddo^'i la' co+` CS, nhu+o+.ng bo^. hay kho^ng la` quye^`n cu?a chi'nh quye^`n so+? ta.i.

4. Trong nhu+~ng nghi thu+'c ngoa.i giao chi'nh thu+'c giu+~a Hoa Ky` va` Vie^.t Nam, ta^'t nhie^n, chi'nh quye^`n Hoa Ky` se~ treo la' co+` CSVN trong buo^?i le^~.  DDo' la` ddie^`u ba('t buo^.c theo Hie^'n Pha'p va` Quo^'c Te^' Co^ng Pha'p da`nh cho nghi thu+'c ngoa.i giao.  Di~ nhie^n, ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i cu~ng co' quye^`n pha^'t co+` VNCH, dda? dda?o pha'i ddoa`n CS mo^.t ca'ch ba^'t ba.o ddo^.ng, trong vo`ng tra^.t tu+..

5. Ne^'u chi'nh quye^`n Hoa Ky` treo co+` va`ng ba so.c ddo? VNCH ta.i ca'c co^ng so+?, thie^'t nghi~ CSVN cu~ng cha(?ng the^? khie^'u na.i gi` ddu+o+.c vi` tre^n pha'p ly', la' co+` ddo' kho^ng dda.i die^.n cho quo^'c gia VN hie^.n tho+`i, chi'nh phu? treo co+` no+i co^ng co^.ng thi` cu~ng nhu+ treo mo^.t bie^?u tu+o+.ng ddoa`n ke^'t trong ca'c di.p le^~ la.c giu+~a co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i va` chi'nh quye^`n Hoa Ky`.  Vi' du., quo^'c ky` Hoa Ky`, co+` tie^?u bang, co+` logo cu?a tru+o+`ng dda.i ho.c cu~ng treo chung vo+'i nhau o+? mu+.c cao tha^'p kha'c nhau, tie^u chua^?n kha'c nhau ma` tho^i.

6. La' co+` va`ng ba so.c ddo? va^~n la` quo^'c ky` cu?a quo^'c gia VN ddo^'i vo+'i ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i va` no' cu~ng la` co+` cu?a ta^.p the^? ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i.  Chi'nh quye^`n Hoa Ky` la`m vie^.c vo+'i ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t so^'ng tre^n dda^'t My~ ne^n chi'nh quye^`n co' toa`n quye^`n cho phe'p la' co+` va`ng ddu+o+.c treo no+i co^ng co^.ng hay kho^ng.

7. CSVN tu+`ng tuye^n bo^' VNCH kho^ng co`n hie^.n hu+~u, co+` VNCH kho^ng pha?i la` quo^'c ky` cu?a VN hie^.n nay thi` ta.i sao ho. pha?i care, pha?i tu+'c to^'i ro^`i pha?n ddo^'i chi'nh phu? HK treo co+` na`y khi no' chi? la` mo^.t bie^?u tu+o+.ng dda.i die^.n cho co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i?  DDa^y la` chuye^.n no^.i bo^. cu?a Hoa Ky`, la' co+` va`ng ba so.c ddo? dda~ kho^ng co`n trong danh sa'ch quo^'c ky` cu?a ca'c quo^'c gia tre^n the^' gio+'i ma` chu'ng ta nha^.n la`m la' co+` tu+o+.ng tru+ng cho ta^.p the^? ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i, mo^.t entity dda(.c bie^.t trong xa~ ho^.i Hoa Ky`, thi` cha(?ng lie^n he^. gi` dde^'n che^' ddo^. CSVN hie^.n nay.

8. To'm la.i,

9. Nhie^.t lie^.t u?ng ho^. la' co+` va`ng ba so.c ddo?, la' co+` chi'nh tho^'ng cu?a ngu+o+`i Vie^.t quo^'c gia ye^u que^ hu+o+ng cha^n chi'nh.  U?ng ho^. vie^.c la`m chi'nh dda'ng va` ho+.p ly' cu?a ta^.p the^? ngu+o+`i Vie^.t quo^'c gia ha?i ngoa.i: chi? cha^'p nha^.n treo co+` va`ng ba so.c ddo? ta.i ha?i ngoa.i ma` tho^i.

Tra^n tro.ng,
Pha.m Va(n Thanh
Feb 20, 2003

----- Original Message ----- 

http://groups.yahoo.com/group/diendanviahe/message/9840

From:  nguyen vanruong <nguyenvan_ruong@y...> 
Date:  Fri Feb 21, 2003  11:22 am
Subject: Fwd: VA^~N LA` QUO^'C KY` CU?A NGU+O+`I VIE^.T HA?I NGOA.I

Chu'ng to^i hoa`n toa`n u?ng ho^. de^` nghi. nguoi Vie^.t treo co+` VNCH cu?a anh Bie^.t Ha?i va` quy' vi. kha'c. 

Chu'ng ta co' quye^`n treo co+` cu?a da^n to^.c chu'ng ta va` chu'ng ta pha?i la`m nhu+ the^' . Du` lua^.t Virginia chu+a nhi`n nha^.n nhu+ng tu+` tu+` nguo+`i Hoa Ky` se~ nha^.n tha^'y chi'nh nghi~a cu?a la' co+` VNCH. Ba(`ng chu+'ng la` tha`nh pho^' Westmingster da~ nhi`n tha^'y. La' co+` ma'u chi? da.i die^.n cho bo.n CSVN, la` bo.n ba'n nuoc, cuo+'p cu?a gie^'t nguo+`i ca^`n pha?i bi. tie^u die^.t o+? mo.i no+i tre^n the^' gio+'i. 

Xin cha^n tha`nh ca?m o+n ba.n Bie^.t Ha?i va` ca'c vi. kha'c. 

Ki'nh, 

Nguyen van Ruong.

----- Original Message ----- 
 
 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.