TAPS to Special Forces Commander
Lieutenant Colonel Nguyễn Hương Rĩnh

Commander of Thunder Tiger (CCS - CCC - CCN) Lôi Hổ
Liaisons Service, Strategic Technical Directorate
 

Loi Ho - Lieutenant Colonel Nguyen Huong Rinh at the funeral of
Colonel Ngo The Linh of Strategic Technical Directorate, 3/1999.
 

Cố Trung Tá Nguyễn Hương Rĩnh

Cựu Chiến Đoàn Trưởng Sở Liên Lạc - Biệt Kích Lôi Hổ
Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

Sĩ Quan Khóa 5 V́ Dân Thủ Đức (1954-1955)
Tốt nghiệp Ranger Course, US Army Infantry School, Fort Benning, Georgia (1956).
Huấn Luyện Viên Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Đội, Nha Trang (1956-1962).
Sĩ Quan Sư Đoàn 9 Bộ Binh (1962-1964).

Sĩ Quan Sở Liên Lạc (Nha Kỹ Thuật BTTM) công tác tại Ai Lào (1964-1966).
Sĩ Quan Sở Liên Lạc (Nha Kỹ Thuật BTTM) công tác tại Kontum, Đà Nẵng (1966-1968).
Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn II Xung Kích Kontum - Lôi Hổ Sở Liên Lạc (1968-1970).
Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn III Xung Kích BanMeThuot - Lôi Hổ Sở Liên Lạc (1970-1972).
Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn I Xung Kích Đà Nẵng / LongThành - Lôi Hổ Sở Liên Lạc (1972-1973).

Sĩ Quan Trưởng Khối III, Sở Liên Lạc (Nha Kỹ Thuật BTTM) (1973-1974).
Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Địa Phương Quân tỉnh Ba Xuyên (1974-1975).

Sanh ngày mồng Một tháng Giêng năm 1930 tai Nam Định, Việt Nam
Từ trần lúc 16:37 chiều, thứ Sáu ngày 24 tháng Ba năm 2000 tại San Jose, California.
 
 

Former Strategic Technical Directorate Commandos and Officers 
visited the late Lieutenant Colonel Nguyen Huong Rinh 
on September 19th, 2004 at 
Los Gatos Cemetery, San Jose, California.

Chiến hữu Nha Kỹ Thuật thăm viếng 
Cố Trung Tá Biệt Kích Lôi Hổ Nguyễn Hương Rĩnh 
ngày 19 tháng 9 năm 2004.
 


 


 
 
 

  

 

 

 

 

 

  

  Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.