Vị Giám Mục Uy Dũng
Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền
 

"Từ ngàn xưa, trải qua lịch sử Giáo Hội, đă có nhiều vị chết để bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội. 
Ngày nay đă có một vị Giám mục nào sẳn sàng liều chết để bảo vệ Nhân quyền chưa? 
Ngày hôm nay tôi là người được diễm phúc ấy: 
Thiên Chúa đă gọi tôi để chịu Tù Tội và Chết Chóc v́ bảo vệ Nhân Quyền và Công Lư".

(Trích thư luân lưu của Đức Cha Điền gởi TGP Huế năm 1985)
 


visitors
Tu+o+?ng Nie^.m 
DDu+'c TGM Nguye^~n Kim DDie^`n 
Vi. Gia'm Mu.c DDa~ Tru+.c Die^.n
Cho^'ng La.i Che^' DDo^. Co^.ng Sa?n 

 

(LTS: Nha^n di.p ky? nie^.m 15 na(m nga`y DDu+'c TGM Philipphe^ Nguye^~n Kim DDie^`n qua ddo+`i, 8/6/1988 dde^'n 8/6/2003\... chu'ng to^i xin gio+'i thie^.u vo+'i quy' vi. ddo^.c gia? ba`i vie^'t cu?a Ho`a A'i, mo^.t chu+'ng nha^n dda~ tu+`ng so^'ng ga^`n gu~i vo+'i DDu+'c Cha va` dda~ co' ma(.t ta.i Nha` Tho+` Cha'nh To`a Phu? Cam ho^m tang le^~ cu?a Nga`i ...) 
 

Ho`a A'i 

Ca'ch dda^y 15 na(m, va`o nga`y 8 tha'ng 6, 1988, DDu+'c Cha Philipphe^ Nguye^~n Kim DDie^`n, To^?ng Gia'm Mu.c Gia'o Pha^.n Hue^' qua ddo+`i, dda~ la` nie^`m xu'c ddo^.ng sa^u xa la`m tho^?n thu+'c ha`ng trie^.u con tim cu?a nhu+~ng ngu+o+`i Vie^.t Nam trong va` ngoa`i nu+o+'c, Co^ng gia'o cu~ng nhu+ kho^ng Co^ng gia'o\. 
Tha^.t va^.y, du+ lua^.n ba`ng hoa`ng su+?ng so^'t tru+o+'c ca'i tin ddau ddo+'n va` ddo^.t ngo^.t na`y, nhu+~ng ngu+o+`i ngoa`i Co^ng gia'o tie^'c thu+o+ng mo^.t vi. Gia'm Mu.c Co^ng Gia'o co' tinh tha^`n ddoa`n ke^'t, to^n tro.ng va` ga^`n gu~i vo+'i ca'c to^n gia'o ba.n\. Nhu+~ng ngu+o+`i Vie^.t Nam ye^u chuo^.ng co^ng ly' va` dda^'u tranh cho nha^n quye^`n luye^'n tie^'c mo^.t chie^'n si~ can tru+o+`ng qua? ca?m dda~ tru+.c die^.n ddu+o+ng dda^`u vo+'i chi'nh quye^`n co^.ng sa?n dde^? ddo`i ho?i nha^n quye^`n va` tu+. do ti'n ngu+o+~ng cho ddo^`ng ba`o Vie^.t Nam\. 

DDu+'c To^?ng Gia'm Mu.c Nguye^~n Kim DDie^`n sinh ta.i Gia DDi.nh, nga`y 13 tha'ng 3 na(m 1921 trong mo^.t gia ddi`nh ngoan dda.o\. Va`o Tie^?u Chu?ng Vie^.n Sa`i Go`n na(m 1933\. Va`o DDa.i Chu?ng Vie^.n Sa`i Go`n na(m 1940\. Thu. phong linh mu.c nga`y 21 tha'ng 9 na(m 1947 va` ddu+o+.c cu+? la`m gia'o su+ Tie^?u Chu?ng Vie^.n Sa`i Go`n\. Na(m 1955 Nga`i gia nha^.p Do`ng Tie^?u DDe^. Chu'a Gie^Su (Charles de faulcault)\. Nga`y 24 tha'ng 01, 1960, ddu+o+.c To`a Tha'nh chi? ddi.nh la`m Gia'm Mu.c nga`y 22 tha'ng 01, 1961\. Sau cuo^.c chi'nh bie^'n nga`y 1 tha'ng 11, 1963 che^' ddo^. dde^. I Co^.ng Ho`a su.p ddo^?, DDu+'c To^?ng Gia'm Mu.c Ngo^ DDi`nh Thu.c ddang o+? Roma, Nga`i ddu+o+.c To`a Tha'nh cu+? nhie^.m Gia'm Qua?n Gia'o Pha^.n Hue^' nga`y 21 tha'ng 01, 1964 va` dde^'n nga`y 26 tha'ng 01, 1964 Nga`i chi'nh thu+'c la` To^?ng Gia'm Mu.c Hue^'.

Tu+` na(m 1983 Nga`i bi. be^.nh tim va` huye^'t a'p na(.ng, tha'ng 5, 1988 pha?i va`o Sa`i Go`n chu+~a be^.nh va` dda~ qua ddo+`i ta.i be^.nh vie^.n Cho+. Ra^~y nga`y 8 tha'ng 6, 1988\. DDu+'c Cha Nguye^~n Kim DDie^`n ddu+o+.c nhie^`u ngu+o+`i ki'nh phu.c me^'n mo^. vi` ddo+`i so^'ng tha'nh thie^.n khie^m to^'n, co^'t ca'ch uy nghi la^~m lie^.t va` die^.n ma.o dde.p dde~ sie^u pha`m cu`ng vo+'i nhu+~ng ba`i thuye^'t gia?ng nhe. nha`ng e^m a'i ma` va^~n hu`ng bie^.n va` dda^`y su+'c thuye^'t phu.c.

Ngu+o+`i vie^'t dda~ tu+`ng chu+'ng kie^'n nhie^`u anh em ngoa`i Co^ng gia'o thu+o+`ng dde^'n du+. nhu+~ng buo^?i le^~ lo+'n do Nga`i chu? su+. va` thuye^'t gia?ng dde^? chie^m ngu+o+~ng dung nhan va` ddu+o+.c nghe nhu+~ng lo+`i gia?ng da.y di.u da`ng ha^'p da^~n tu+` mo^i mie^.ng duye^n da'ng cu?a Nga`i no'i ra\. Khi co`n la` linh mu.c, Nga`i thu+o+`ng ddu+o+.c mo+`i gia?ng ti~nh ta^m cho ca'c linh mu.c kh¡p ca'c gia'o pha^.n, va` nhu+ mo^.t tie^?u dde^. he`n mo.n cu?a Chu'a Gie^Su, du` la` Linh mu.c, Nga`i va^~n thu+o+`ng ga^`n gu~i ddo^`ng ba`o lao ddo^.ng nghe`o kho^? va` dda~ ha`nh nghe^` dda.p xi'ch lo^ trong vu`ng Sa`i Go`n - Gia DDi.nh\. Khi ddu+o+.c To`a Tha'nh cho.n la`m Gia'm Mu.c Ca^`n Tho+, mo^.t nha` ba'o dda~ pho?ng va^'n Nga`i "co' ba(`ng ca^'p gi` ma` ddu+o+.c la`m Gia'm Mu.c?" Nga`i dda~ vui ve? tra? lo+`i "To^i co' ba(`ng xi'ch lo^ dda.p".

Sau na(m 1975, Nga`i ddu+o+.c nhie^`u ngu+o+`i nghe danh bie^'t tie^'ng vo+'i tha'i ddo^. cu+'ng ra('n cho^'ng ddo^'i ki.ch lie^.t chi'nh quye^`n CSVN\. Nga`i la` Gia'm Mu.c duy nha^'t ta.i Vie^.t Nam dda~ pha.t "treo che'n" mo^.t linh mu.c trong gia'o pha^.n vi` dda~ hoa.t ddo^.ng ti'ch cu+.c cho che^' ddo^. Co^.ng Sa?n\. Do ddu+o+`ng lo^'i cho^'ng ddo^'i na`y cu?a Nga`i, tu+o+ng giu+~a gio+'i ca^`m quye^`n Co^.ng Sa?n vo+'i linh mu.c, tu si~ va` gia'o da^n gia'o pha^.n Hue^' ra^'t ca(ng tha(?ng\. DDa(.c bie^.t CSVN dda~ a'p du.ng nhie^`u bie^.n pha'p tra? ddu~a ma.nh me~ nhu+: 

Cho co^ng an thu+o+`ng xuye^n canh chu+`ng theo do~i ca'c lo^'i ra va`o cu?a To`a To^?ng Gia'm Mu.c Hue^' cu~ng nhu+ theo do~i no^.i dung ca'c ba`i gia?ng cu?a Nga`i trong Tha'nh le^~\. Kho^ng cho Nga`i tham du+. ca'c phie^n ho.p cu?a Ho^.i DDo^`ng Gia'm Mu.c Vie^.t Nam\. Kho^ng cho Nga`i ddi Roma trie^`u kie^'n DDu+'c Gia'o Hoa`ng va` vie^'ng mo^. hai tha'nh Phe^ro^ va` Phaolo^ cu~ng nhu+ tham du+. ca'c ho^.i nghi. cu?a To`a Tha'nh.

Tuy la` Gia'm Mu.c Gia'o Pha^.n Hue^' go^`m tha`nh pho^' Hue^', va` hai ti?nh Thu+`a Thie^n, Qua?ng Tri., Nga`i bi. ca^'m, kho^ng cho ddi ra kho?i pha.m vi tha`nh pho^' Hue^' ma` kho^ng co' phe'p\. Ba('t bo+' giam ca^`m ca'c linh mu.c co^.ng su+. tha^n ti'n cu?a Nga`i hoa(.c chi? ddi.nh cu+ tru' ddo^'i vo+'i nhu+~ng linh mu.c "nguy hie^?m" cho che^' ddo^.

Ga^y kho' kha(n to^'i dda trong vie^.c thuye^n chuye^?n nhie^.m so+? cu?a ca'c linh mu.c qua?n xu+' cu~ng nhu+ hoa.t ddo^.ng mu.c vu. cu?a ca'c Nga`i.
Ca'c co+ so+? cu?a gia'p pha^.n Hue^', kho^ng bi. "nha` nu+o+'c qua?n ly'" nhu+ To`a Gia'm Mu.c, DDa.i Chu?ng Vie^.n, Nha` Chung, Ca'c Do`ng Tu v.v\... dde^`u dda~ tu+`ng bi. phong to?a va` lu.c soa't\. 

DDa.i chu?ng vie^.n bi. kie^?m soa't ga('t gao, nga(n tro+? to^'i dda mo.i hoa.t ddo^.ng, va` kho^ng cho ca'c tha^`y ddu+o+.c thu. phong linh mu.c\. DDa.i chu?ng sinh bi. co^ng an go.i "la`m vie^.c" (tu+'c la` ha.ch ho?i, cha^'t va^'n, na.t no^., ba('t la`m kie^?m ddie^?m v.v...), la`m kho' de^~, hoa(.c bi. tru.c xua^'t, cho dde^'n na(m 1992, chi? co`n la.i 11 tha^`y, du` dda~ ho.c he^'t chu+o+ng tri`nh tu+` la^u, va^~n kho^ng ddu+o+.c chi'nh quye^`n Co^.ng Sa?n cho chi.u chu+'c linh mu.c.

DDu+'c Cha Nguye^~n Kim DDie^`n co`n bi. trie^.u ta^.p (chu+' kho^ng pha?i mo+`i) dde^'n "la`m vie^.c" nhie^`u la^`n ta.i So+? Co^ng An, U?y Ban Nha^n Da^n ti?nh Bi`nh Tri. Thie^n (va` sau na`y la` ti?nh Thu+`a Thie^n Hue^')\. Mo^~i la^`n nhu+ va^.y co' khi ke'o da`i nhie^`u nga`y, nhie^`u tua^`n, nhie^`u tha'ng, mo^~i nga`y tu+` sa'ng dde^'n chie^`u (buo^?i tru+a ddu+o+.c ve^` a(n co+m tru+a ro^`i tro+? la.i)\. Mu.c ddi'ch cu?a ho. la` khu?ng bo^' tinh tha^`n, la`m cho con ngu+o+`i me^.t mo?i, khie^'p so+. va` khua^'t phu.c\. La^`n "la`m vie^.c" sau cu`ng ta.i vie^.n kie^?m soa't Nha^n Da^n ti?nh va`o cuo^'i na(m 1987, dda^`u na(m 1988, ke'o da`i lie^n tu.c trong ba tha'ng, cho dde^'n mo^.t ho^m Nga`i bi. me^.t, co^ng an cho mo+`i ba'c si~ dde^'n ta^.n no+i kha'm tha^'y huye^'t a'p le^n qua' cao, ho. mo+'i cho Nga`i ve^` nghi?.

Ma(.c da^`u bi. nhu+~ng a'p lu+.c na(.ng ne^` cu?a chi'nh quye^`n Co^.ng Sa?n, Nga`i va^~n kho^ng he^` nao nu'ng va` va^~n kie^n quye^'t giu+~ vu+~ng la^.p tru+o+`ng\. Trong nhie^`u ba`i pha't bie^?u, Nga`i va^~n kha(?ng ddi.nh kho^ng co' tu+. do ti'n ngu+o+~ng ta.i Vie^.t Nam, va` dda~ tri'ch da^~n Hie^'n Chu+o+ng Lie^n Hie^.p Quo^'c, Tuye^n Ngo^n Quo^'c Te^' Nha^n Quye^`n, quye^`n ca(n ba?n cu?a con ngu+o+`i\. CSVN va^~n cay cu' vi` kho^ng ba('t be?, ke^'t to^.i gi` ddu+o+.c o+? Nga`i\. Ngay ca? trong nhu+~ng buo^?i "la`m vie^.c", Nga`i va^~n tha?n nhie^n bi`nh ti~nh dda^'u ly' vo+'i ho. ba(`ng nhu+~ng la^.p lua^.n sa('c be'n va` khe'o le'o ma` tri`nh ddo^. cu?a mo^.t ca'n bo^. Co^.ng Sa?n kho^ng the^? theo ki.p ddu+o+.c\. Mo^.t so^' ca'n bo^. Co^.ng Sa?n dda~ tie^'t lo^. ra(`ng ho. ra^'t tha'n phu.c va` e de` mo^~i khi ddo^'i die^.n vo+'i Nga`i, ngu+o+`i ma` ho. mo^ ta? la` vi~ dda.i va` kho^ng he^` so+. che^'t\. 

Ta.i Gia'o Pha^.n Hue^' co' Trung Ta^m Tha'nh Ma^~u La Vang no^?i tie^'ng (o+? Qua?ng Tri.) cu+' mo^~i ba na(m mo^.t la^`n co' DDa.i Ho^.i DDu+'c Me. ra^'t lo+'n va` ha(`ng na(m va`o di.p le^~ DDu+'c Me. Le^n Tro+`i, gia'o da^n co' truye^`n tho^'ng ha`nh hu+o+ng vie^'ng Me.\. CSVN dda~ ti`m ddu? mo.i ca'ch dde^? nga(n ca^'m va` ye^u ca^`u Nga`i kho^ng ddu+o+.c to^? chu+'c\. Nga`i dda~ tra? lo+`i ra(`ng “ Kho^ng ai to^? chu+'c ca?\. DDo' la` DDu+'c Tin va` lo`ng tha'nh ki'nh cu?a gia'o hu+~u, va` chu'ng ta pha?i to^n tro.ng\. To^i kho^ng the^? nga(n ca^'m ddu+o+.c.” Suo^'t trong nhie^`u na(m, mo^~i la^`n co' kie^.u DDu+'c Me. La Vang, co^ng an dda~ nga(n cha^.n dda^`y ddu+o+`ng, kie^?m soa't cha(.t che~ ca'c xe ha`nh kha'ch, ca'c chuye^'n ta`u ho?a tu+` ca'c no+i ve^` Qua?ng Tri., tha^'y ai co' the? chu+'ng minh nha^n da^n (tu+'c the? ca(n cu+o+'c) ghi Thie^n Chu'a Gia'o la` bi. dduo^?i lui ve^`, nhu+ng ca'c linh mu.c va` tu si~, gia'o da^n dda~ kho^n khe'o ti`m ddu? mo.i ca'ch dde^? "qua ma(.t" ho.\. 

Ta.i dde^`n tho+` DDu+'c Me. La Vang, co' khi linh mu.c kho^ng ddu+o+.c cu+? ha`nh tha'nh le^~, gia'o da^n dda~ ta^.p trung ca^`u nguye^.n, cu+? ha`nh nghi thu+'c suy to^n Lo+`i Chu'a va` nha^.n la~nh Mi`nh Tha'nh Chu'a tu+` ca'c thu+`a ta'c vie^n gia'o da^n\. Nhu+~ng ai tham du+. ca'c buo^?i le^~ na`y dde^`u kho^ng ca^`m ddu+o+.c nu+o+'c ma('t khi nhi`n le^n ba`n tho+` kho^ng tha^'y su+. hie^.n die^.n cu?a linh mu.c ma` chi? la` ta^'m a'o le^~ tra?i ro^.ng tre^n ba`n tho+` cu`ng vo+'i da^y stola tu+o+.ng tru+ng cho ta'c vu. cu?a linh mu.c\. 

DDu+'c Cha Nguye^~n Kim DDie^`n vo^'n bi. be^.nh tim va` huye^'t a'p\. Qua nhie^`u na(m ca(ng tha(?ng ddu+o+ng dda^`u vo+'i chi'nh quye^`n CS, be^.nh pha't na(.ng\. DDa^`u tha'ng 5, 1988, Nga`i ddu+o+.c cho+? va`o chu+~a be^.nh ta.i Sa`i Go`n\. Va`o nga`y 8 tha'ng 6, 1988, Nga`i dda~ qua ddo+`i ta.i be^.nh vie^.n Cho+. Ra^~y\. Ca'i che^'t cu?a Nga`i vo+'i nhie^`u nghi va^'n, dda~ ga^y ba`n ta'n so^i no^?i trong du+ lua^.n gia'o da^n va` ddo^`ng ba`o trong nu+o+'c\. 

Ngu+o+`i ta nghi ngo+` Co^.ng Sa?n dda~ ti`m ca'ch trie^.t ha. Nga`i\. Thi ha`i cu?a Nga`i sau hai nga`y qua`n ta.i To`a To^?ng Gia'm Mu.c Sa`i Go`n, dda~ ddu+o+.c di chuye^?n ba(`ng ddu+o+`ng bo^. ra Hue^'\. Khi ddi qua ca'c gia'o pha^.n do.c quo^'c lo^. 1, ra^'t nhie^`u linh mu.c va` gia'o da^n dda~ tuo^n dde^'n ki'nh vie^'ng va` to? lo`ng ngu+o+~ng mo^.\. DDa(.c bie^.t ta.i ddi?nh dde`o Ha?i Va^n, ranh gio+'i giu+~a hai gia'o pha^.n DDa` Na(~ng va` Hue^', mo^.t ddoa`n xe Honda hai ba'nh va` xe o^to^ go^`m 200 thanh nie^n, trung nie^n gia'o pha^.n Hue^' dda~ ddo'n va` ho^. to^'ng linh cu+~u Nga`i ve^` To`a To^?ng Gia'm Mu.c Hue^' va`o lu'c 7 gio+` to^'i\. Suo^'t hai be^n do.c ddu+o+`ng quo^'c lo^. 1 tu+` La(ng Co^ dde^'n Phu? Cam, gia'o da^n mang ba(ng tang ma`u ti'm quy` do.c hai be^n ddu+o+`ng dde^? to? lo`ng thu+o+ng tie^'c va` tie^~n bie^.t vi. chu? cha(n ki'nh me^'n\. Khi ddoa`n xe tang ve^` to+'i To`a To^?ng Gia'm Mu.c, ca? mo^.t ru+`ng ngu+o+`i tho^?n thu+'c nghe.n nga`o, nhu+~ng tie^'ng kho'c thu+o+ng tra`n nga^.p ddau xo't\. Suo^'t tu+` to^'i 12 tha'ng 6 dde^'n chie^`u 13 tha'ng 6 ta.i To`a To^?ng Gia'm Mu.c Hue^', ra^'t nhie^`u ca' nha^n, ddoa`n the^? dde^'n tha(m vie^'ng, dda(.c bie^.t la` mo^.t so^' ho^.i ddoa`n Pha^.t Gia'o va` ca'c ha`ng gia'o pha^?m chu+'c sac dda.i die^.n Pha^.t Gia'o, Tin La`nh, Cao DDa`i dde^`u dde^'n ki'nh vie^'ng va` tham du+. le^~ tang\. Ngu+o+`i ta tha^'y ro~ su+. thie^.n ca?m cu?a ca'c to^n gia'o ba.n dda~ u+u a'i da`nh cho Nga`i\. (DDe^? dda'p la.i mo^'i thi.nh ti`nh na`y, khi Ho`a Thu+o+.ng Thi'ch DDo^n Ha^.u vie^n ti.ch, To`a To^?ng Gia'm Mu.c Hue^' cu~ng dda~ cu+? mo^.t pha'i ddoa`n dde^'n pha^n u+u, ki'nh vie^'ng; ngoa`i ra dda~ co' mo^.t so^' linh mu.c dde^'n tha(m va` tham du+. le^~ tang Ho`a Thu+o+.ng)\. 

Chie^`u nga`y 13 tha'ng 6, linh cu+~u DDu+'c To^?ng Gia'm Mu.c ddu+o+.c ru+o+'c tro.ng the^? qua Nha` Tho+` Chi'nh Toa` Phu? Cam\. Ta.i dda^y suo^'t dde^m dde^'n sa'ng 15 tha'ng 6, gia'o si~, tu si~, va` gia'o da^n lua^n phie^n ca^`u nguye^.n va` da^ng tha'nh le^~\. 

Nga`y 15 tha'ng 6, 1988 lu'c 9 gio+` sa'ng, tha'nh le^~ an ta'ng dda~ ddu+o+.c cu+? ha`nh tro.ng the^? ta.i Nha` Tho+` Chi'nh To`a Phu? Cam vo+'i su+. ddo^`ng te^' cu?a ra^'t ddo^ng Gia'm Mu.c (Mie^`n Nam va` Mie^`n Bac) va` toa`n the^? linh mu.c Gia'o Pha^.n Hue^' cu~ng nhu+ ca'c linh mu.c tu+` ca'c no+i dde^'n, sau ddo' thi ha`i Nga`i ddu+o+.c ha. khoa'ng trong nha` tho+` cha'nh to`a\. 

Trong suo^'t mo^.t tho+`i gian da`i sau ddo', ta.i khuo^n vie^n mo^. nga`i luo^n luo^n tra`n nga^.p hu+o+ng hoa va` vo^ so^' ngu+o+`i dde^'n vie^'ng va` kha^'n nguye^.n\. Ngu+o+`i vie^'t dda~ tu+`ng nghe nhie^`u ngu+o+`i ke^? la.i nhu+~ng su+. kie^.n ma` ho. mo^ ta? nhu+ la` phe'p la., nhie^`u ngu+o+`i dda~ ca^`u xin vo+'i DDu+'c Cha va` dda~ ddu+o+.c toa.i nguye^.n, trong ddo' co' ca? nhu+~ng ngu+o+`i ngoa`i Co^ng gia'o\. 

DDu+'c To^?ng Gia'm Mu.c Nguye^~n Kim DDie^`n ma^'t ddi, Gia'o Ho^.i Vie^.t Nam dda~ ma^'t mo^.t Gia'm Mu.c lo^~i la.c, mo^.t chu? cha(n gu+o+ng ma^~u, dda^'t nu+o+'c Vie^.t Nam ma^'t ddi mo^.t co^ng da^n can tru+o+`ng qua? ca?m, mo^.t ta^'m gu+o+ng sa'ng cho'i cho^'ng ddo^.c ta`i a'p bu+'c Co^.ng Sa?n\. Nhie^`u ngu+o+`i Co^ng gia'o trong nu+o+'c dda~ vi' Nga`i nhu+ mo^.t vi. tha'nh Tu+? DDa.o\. Nhu+~ng ngu+o+`i ngoa`i Co^ng gia'o coi Nga`i nhu+ mo^.t anh hu`ng lie^.t si~ dda~ hy sinh cho que^ hu+o+ng da^n to^.c\. DDu+o+.c tin DDu+'c Cha Philipphe^ qua ddo+`i, nga`y 8-6-1988, trong ddie^.n va(n pha^n u+u vo+'i gia'o pha^.n Hue^', DDu+'c Tha'nh Cha Gioan Phaolo^ II dda~ ban ta(.ng Nga`i danh vi. "Grand Figure d'Eve^que"\. Tru+o+'c ddo', na(m 1980, trong di.p mo^.t so^' Gia'm Mu.c Vie^.t Nam sang Roma vie^'ng mo^. hai tha'nh To^ng DDo^` Phe^ro^-Phaolo^ va` ye^'t kie^'n DDu+'c Tha'nh Cha, cu~ng nhu+ va`o di.p Nga^n Kha'nh cu?a Nga`i na(m 1985, DDu+'c Tha'nh Cha dda~ no^`ng nhie^.t go.i Nga`i la` "Vaillant Confre`re".

Nha^n di.p tu+o+?ng nie^.m 15 na(m ca'i che^'t oanh lie^.t cu?a DDu+'c TGM Philipphe^ Nguye^~n Kim DDie^`n chu'ng ta ha~y ho.c ta^.p va` pha't huy tinh tha^`n du~ng ca?m cu?a Nga`i trong cuo^.c so^'ng dda.o va` ddo+`i cu?a chu'ng ta.Theo bước chân uy dũng của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền và Cố Linh Mục Bửu Đồng 
ngày nay, Linh Mục Nguyễn Văn Lư, LM Phan Văn Lợi và LM Nguyễn Hữu Giải
cùng giáo dân An Truyền, Nguyệt Biều đang tranh đấu đ̣i Tự Do Tôn Giáo.
 

Linh Mục Bửu Đồng

( Chánh xứ An Truyền, bị CSVN chôn sống
cùng với 7,600 nạn nhân vào Tết Mậu Thân )

 

Linh Mục Nguyễn Văn Lư


 

 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.